Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας [9/3/2020]


Ημερομηνία Έκδοσης:09/03/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/03/2020
Τελευταία ημέρα υποβολής: 01/06/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 125

Προϋπολογισμός: 9.465.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και σε Εποπτευόμενους Φορείς της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την Unesco για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Αντικείμενο της δράσης είναι 02-8v-2.2-12 η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζόμενων γυναικών - μέσω της συμβουλευτικής καθοδήγησης, της κατάρτισης και της πιστοποίησης των εργαζομένων γυναικών του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχολήσεως, σε κρίσιμες γενικές εργασιακές δεξιότητες, με σκοπό την επίτευξη υψηλότερου επίπεδου αριστείας και επαγγελματικής ανέλιξης.

Η συγκεκριμένη Πρόσκληση εντάσσεται στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 8v και πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και συμβουλευτική καθοδήγηση των ωφελουμένων,
• κατάρτιση σε σημαντικά, για την ενίσχυση θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας, θεματικά αντικείμενα,
• βιωματικά εργαστήρια για την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων με ουσιαστική και άμεση πρακτική εφαρμογή με σκοπό την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων των ωφελουμένων, την ενίσχυση πχ του θάρρους, της έμπνευσης, της επινοητικότητας τους (coaching) κ.ά,
• πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων /δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.
• συντονισμό, διαχείριση και παρακολούθηση της πράξης που θα ενταχθούν,
• προβολή και δημοσιότητα της δράσης.

Ωφελούμενες από την υλοποίηση της δράσης είναι εργαζόμενες γυναίκες όλων των ηλικιών. Ο αριθμός των ωφελουμένων γυναικών ανέρχεται στις 5.500.

Πληροφορίες: Μαίρη Μιχαλοπούλου, τηλ 2131503723, email: mmichalopoulou@mou.gr Συνημμένα Αρχεία
25/11/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας»
7/9/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας»
18/5/2020 Απόφαση Απόρριψη της Πράξης «Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας»
9/3/2020 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
9/3/2020 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19