Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ διαθέτει 7 ενδιαμέσους φορείς (ΕΦ), τον ΕΦΕΠΑΕ, την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, τη ΓΓΕΤ, την ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», την ΕΥΔΕ ΤΠΕ, την ΚτΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» και την ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, οι οποίοι αναλαμβάνουν την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής, ενεργώντας σε συνεργασία με τους δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασμό και υπό την ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ισχύουσες αποφάσεις ανάθεσης αρμοδιοτήτων διαχείρισης ανά Δράση του ΕΠΑνΕΚ για κάθε Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ):

Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ)Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Α.Ε.)Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ)Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ)

Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 
Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19