Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Πορεία Υλοποίησης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014 -2020» καταγράφει μέχρι την 01 Νοεμβρίου 2022 την παρακάτω εικόνα ενεργοποίησης:

Προσκλήσεις: Έχουν εκδοθεί 179 ενεργές Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 11,96 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 149% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος (8,02 δισ. ευρώ μετά την ενσωμάτωση 1,6 δις ευρώ πόρων του REACT-EU)

Εντάξεις: Έχουν ενταχθεί αθροιστικά 37.732 έργα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 11,96 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 149% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Στο πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η δυναμική του Προγράμματος σε επίπεδο τομέων: Επιχειρηματικότητα – Έρευνα και Τεχνολογία – Ενέργεια – Περιβάλλον – ΤΠΕ – Πολιτισμός, Τουρισμός – Κατάρτιση.

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Προσκλήσεις (αριθμός)

Συνολικός Προϋπολογισμός Προσκλήσεων (Δ.Δ)

Εντάξεις (αριθμός)

Συνολικός Προϋπολογισμός Ένταξης (Δ.Δ)

Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

34

5.295.029.307

35.570

4.878.641.310

Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας (υποδομές)

6

31.337.210

7

32.954.294

Δράσεις Σύστασης Ταμείων Χαρτοφυλακίου

6

2.768.000.000

7

2.880.000.000

Δράσεις Σύνδεσης Έρευνας – Επιχειρηματικότητας

21

800.259.419

1.509

819.937.060

Δράσεις στον Τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας (υποδομές)

4

169.860.000

102

209.480.643

Δράσεις στον Τομέα Τεχνολογιών και Πληροφορικής (υποδομές)

22

661.514.230

34

645.963.437

Δράσεις στον Τομέα της Ενέργειας (υποδομές)

25

598.388.740

24

688.683.843

Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

3

786.749.821

3

920.603.039

Δράσεις στον Τομέα του Πολιτισμού και Τουρισμού (υποδομές)

18

220.383.288

248

228.299.094

Δράσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων

13

307.521.242

122

301.182.220

Δράσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

5

74.850.000

51

54.361.163

Δράσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών και αποφοίτων

4

170.457.295

36

158.156.574

Τεχνική Βοήθεια

18

73.671.250

19

137.402.376

ΣΥΝΟΛΟ

179

11.958.021.803

37.732

11.955.665.054


Συνημμένα Αρχεία
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2021
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2020
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2019
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2018
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2017
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2016
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2015Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19