Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις

Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (των υπό σύσταση επιχειρήσεων και υφισταμένων επιχειρήσεων) στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» [22/2/2022]


123 πράξεις κρατικών ενισχύσεων της Δράσης «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» εντάσσονται (μεταφέρονται για χρηματοδότηση) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Η Δράση έχει στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.  Ειδικότερα επιδιώκεται: 

  • Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης.
  • Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο.
  • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και η αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται νέες υφιστάμενες και υπό σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις από διαφόρους κλάδους (μεταποίησης, κατασκευών, δημιουργικών βιομηχανιών, περιβάλλοντος, πληροφορικής καθώς και υπηρεσιών).

Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήση ρήτρας ευελιξίας για τις δαπάνες που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.Συνημμένα Αρχεία
6/11/2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (των υπό σύσταση επιχειρήσεων ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
2/11/2023 3η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (των υπό σύσταση επιχειρήσεων) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
1/11/2023 2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (υφιστάμενες επιχειρήσεις) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
8/5/2019 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19