Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις

Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας - 2η Πρόσκληση - Επιχειρήσεις [9/12/2020]


Η Δράση αποτελεί συνέχεια της πρώτης σχετικής Πρόσκλησης προς τους «φορείς Αρωγούς» και αφορά την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων σε συνεργατικά σχήματα, με έμφαση στην διάσταση της καινοτομίας, για την ανάπτυξή τους, καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ) με άλλες επιχειρήσεις.

Στόχος των επί μέρους επιχειρηματικών σχεδίων των επιχειρήσεων είναι η ανάπτυξη σημαντικής δυναμικής στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, η υλοποίηση στρατηγικών διείσδυσής σε αγορές στόχους, η αύξηση των θέσεων εργασίας, η προσέλκυση επενδύσεων καθώς και η δημιουργία νέας γνώσης και τεχνογνωσίας, μέσω των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του κάθε ΣΣΚ.

 

Προϋπολογισμός της Δράσης

34.680.000 ευρώ

 

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες αποτελούν μέλη ή εν δυνάμει μέλη των προκριθέντων ΣΣΚ της 1ης Πρόσκλησης: "Φορέας Αρωγός". Οι επιχειρήσεις πρέπει να τεκμηριώνουν ποιοτικά και ποσοτικά την συμβολή τους στην ανάπτυξη του ΣΣΚ.

 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας συμπεριλαμβανομένου και του προϋπολογισμού του εγκεκριμένου Φορέα Αρωγού στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,7 εκ. ευρώ ενώ στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς τα 3,0 εκ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι: α) ο συνολικός προϋπολογισμός των επιχορηγουμένων ενεργειών στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής για κάθε επιχείρηση-μέλος του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας διαμορφώνεται από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ και β) ο συνολικός προϋπολογισμός των επιχορηγουμένων ενεργειών στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς για κάθε επιχείρηση-μέλος του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας διαμορφώνεται από 50.000 ευρώ έως 450.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να μην είναι δικαιούχοι – φορείς αρωγοί στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας - Φορέας Αρωγός».
  • Ο ελάχιστος αριθμός δικαιούχων (επιχειρήσεων - μελών ή μη μελών του ΣΣΚ) ανά πρόταση ΣΣΚ να είναι 10 εκ των οποίων 5 ΜΜΕ.
  • Να συμμετέχουν το πολύ σε 3 προτάσεις ΣΣΚ ως δικαιούχοι και σε μία ως υπεργολάβοι υπό την προϋπόθεση ότι οι ΣΣΚ δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό θεματικό τομέα της RIS3.
  • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.
  • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016. Για τις προτάσεις στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής επιλέξιμοι δικαιούχοι δύνανται να είναι και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών ή Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.
  • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης.
Επιδοτούμενες Δαπάνες
  • Επιδοτούμενες δαπάνες ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις
  • Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης
  • Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ
  • Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία.

Χρόνος υλοποίησης των έργων: 18 μήνες με δυνατότητα 6μηνης παράτασης.

 

Ηλεκτρονική Υποβολή

Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Παρασκευή 21/05/2021 ώρα 15.00.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis) με την ένδειξη «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ», κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

 

Επικοινωνία - Πληροφορίες

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

Τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας / Τμήμα Γ΄ Καινοτομίας, Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα.

και συγκεκριμένα στο email: ssk.2@gsrt.gr

Το Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. εως τις 2.00 μ.μ.

Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.

Εmailinfoepan@mou.gr   

Ιστοσελίδεςwww.antagonistikotita.grwww.espa.grwww.gsrt.gr  Συνημμένα Αρχεία
22/12/2022 Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων στους θεματικούς τομείς «Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κλιματική Αλλαγή» και «Αγροδιατροφή»
7/12/2022 Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης της υποβληθείσας ένστασης στον θεματικό τομέα «Βιοεπιστήμες & Υγεία/Φάρμακα»
6/12/2022 Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων
25/7/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
25/7/2022 Απόρριψη αιτήσεων χρηματοδότησης που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
15/7/2022 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων
17/5/2021 Απόφαση παραχώρησης πρόσθετου χρόνου υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης από 17/05/2021 έως 21/05/2021
19/3/2021 Απόφαση Παράτασης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων
11/3/2021 2η Απόφαση Παράτασης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων
8/3/2021 Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις
14/1/2021 Δημοσιοποίηση στοιχείων ενταγμένων Φορέων Αρωγών ΣΣΚ – 1η Πρόσκληση με την τροποποίηση
9/12/2020 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19