Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 [11/5/2020]


Το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε δανειακά κεφάλαια, μέσω της παροχής εγγυοδοσίας, σε χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο. Στόχος του ταμείου είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της Πανδημίας COVID -19 στη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους με δάνεια κεφαλαίου κίνησης.


Προϋπολογισμός της Δράσης

Τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια των τριών κύκλων του Ταμείου ανέρχονται σε 2 δισ ευρώ (1 δισ. ευρώ από τον Α' κύκλο780 εκατ. ευρώ από τον Β' κύκλο και 220 εκατ. ευρώ από τον Γ' κύκλο της Δράσης). Για την επιχορήγηση της προμήθειας εγγύησης, διατηρείται η χρηματοδοτική συνεισφορά πόρων ύψους έως 250.000.000 ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα δάνεια θα χορηγηθούν προς τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, το αργότερο μέχρι 30/06/2022 και αναμένεται στον Β' κύκλο να προσεγγίσουν τα 2,5 δις ευρώ ενώ στο Γ' Κύκλο τα 500 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του Α' κύκλου εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν δάνεια πάνω από 3,5 δις ευρώ. Το συνολικό ύψος των δανείων και των τριών κύκλων που θα λάβουν οι επιχειρήσεις θα ξεπεράσει τα 6,5 δις ευρώ.

Για τον Α & Β κύκλο της Δράσης οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, μέρος των οποίων προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.

Ο Γ' κύκλος της Δράσης χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19 - React EU. 

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Γ' κύκλο  του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 εδώ 

 


Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός:

 • των εξωχώριων,
 • των εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες,
 • των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα,
 • των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους,
 • των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους,

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • να μην θεωρούνται «προβληματικές» κατά την 31-12-2019. Αν η επιχείρηση (ανεξαρτήτως μεγέθους) ήταν προβληματική κατά την 31-12-2019 και έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης, είναι δυνατό να λάβει ενίσχυση μέσω του Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης. Ειδικά για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 θα πρέπει να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης,
 • να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα,
 • να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές, σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων,
 • να είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης ή την 31η Δεκεμβρίου 2019,
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/17 (Α 137/139/17) (πράξεις επιβολής προστίμου,  κυρώσεις για παραβάσεις από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),
 • να μη εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Για επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, είτε αυτά που έληξαν είτε αυτά που βρίσκονται σε ισχύ, βασική προϋπόθεση είναι να μην έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους. Στην περίπτωση που έχουν εμφανίσει στο παρελθόν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά, θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.


Επιλέξιμα Δάνεια

Τα επιλέξιμα για εγγυοδοσία Δάνεια θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 1. Δάνεια που θα συναφθούν έως και την  30/06/2022.
 2. Σκοπός χορήγησης των Δανείων θα είναι το Κεφάλαιο Κίνησης.
 3. Δάνεια (περιλαμβανομένων των μη μετατρέψιμων Ο/Δ) με διάρκεια έως πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.
 4. Τα Δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.
 5. Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Το 85% των νέων δανείων του Β' κύκλου απευθύνεται κατ' απόλυτη προτεραιότητα σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας που έχουν πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας ενώ τα δάνεια του Γ' Κύκλου απευθύνονται αποκλειστικά σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 1.000.000 ευρώ και μέγιστο ύψος δανείου έως 250.000 ευρώ.

Ύψος Δανείου

Δεν υπάρχει κατώτατο όριο στο αιτούμενο ποσό δανείου

Το ανώτατο ποσό που μπορεί να ζητήσει μία επιχείρηση διαμορφώνεται ως εξής:

 • Tο διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019. Στην περίπτωση Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ' εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του ή
 • Tο 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή
 • Mετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων I και II για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για την Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για Μεγάλη επιχείρηση.


Επιτόκιο Δανείου

Το επιτόκιο των Δανείων επιβαρύνει τον Δανειολήπτη και μπορεί να συμφωνηθεί κυμαινόμενο ή σταθερό και θα εξαρτηθεί από την τιμολογιακή πολιτική του κάθε συνεργαζόμενου ΧΟ, λαμβάνοντας υπόψη και τον μηχανισμό μετακύλησης του οφέλους της εγγύησης προς τον Τελικό Αποδέκτη.


Εγγυήσεις

Η παρεχόμενη Εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021. Με τον όρο «χορήγηση» νοείται, ο χρόνος εκταμίευσης των Δανείων αυτών. Η εγγύηση καλύπτει το δάνειο καθΆ όλη τη διάρκειά του και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής στο πλαίσιο του δανείου. Η εγγύηση έχει πενταετή διάρκεια. Το αίτημα κατάπτωσης, ωστόσο, είναι δυνατό να υποβληθεί μέχρι και την 31.12.2027, εάν έχει συντρέξει το γεγονός υπερημερίας μέχρι την 31.12.2026.

Η προμήθεια της εγγύησης που καταβάλουν οι επιχειρήσεις επιχορηγείται πλήρως στους τρεις κύκλους λειτουργίας του Ταμείου, τηρουμένων των περιορισμών των κρατικών ενισχύσεων. Το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων στο οποίο εμπίπτουν οι τρεις κύκλοι του Ταμείου είναι το «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19»


Δικαιούχος της Δράσης

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ)


Ηλεκτρονική Υποβολή

Τα αιτήματα των επιχειρήσεων υποβάλλονται πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr και μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους προς αξιολόγηση στις συνεργαζόμενες Τράπεζες – Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.


Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στο email: covid.guarantee@hdb.gr και στο τηλέφωνο 210-7450400, καθώς και με την τράπεζα της επιλογής τους.


Συνεργαζόμενες τράπεζες
 στις οποίες μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις αφού πρώτα υποβάλουν την αίτηση τους στον διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr:

Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank, Attica Bank, Optima Bank, Συν. Τράπεζα Ηπείρου, Παγκρήτια Συν. Τράπεζα, Συν. Τράπεζα Θεσσαλίας, Συν. Τράπεζα Καρδίτσας, Συν. Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, Συν. Τράπεζα Χανίων.

 


Δείτε περισσότερα για τη Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19 
εδώ

 Συνημμένα Αρχεία
5/2/2021 Πρόσκληση προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (Γ' κύκλος)
5/2/2021 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Γ' κύκλος)
5/2/2021 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Όροι και Προϋποθέσεις Εγγύησης (Γ' κύκλος)
25/9/2020 Πρόσκληση προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (Β' κύκλος)
25/9/2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Β' κύκλος)
25/9/2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (σε μορφή word) (Β' κύκλος)
25/9/2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Όροι και Προϋποθέσεις Εγγύησης (Β' κύκλος)
20/7/2020 Απόφαση των Υπηρεσιών της ΕΕ επέκτασης των μέτρων κρατικής ενίσχυσης
30/6/2020 Περαιτέρω διευκολύνσεις για την πρόσβαση των επιχειρήσεων στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD – 19
12/5/2020 Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις
11/5/2020 Πρόσκληση προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (Α' κύκλος)
11/5/2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α' κύκλος)
11/5/2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (σε μορφή word) (Α' κύκλος)
11/5/2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Όροι και Προϋποθέσεις Εγγύησης (Α' κύκλος)
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19