Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις

Ταμείο Υποδομών [17/9/2019]


Στόχος του Ταμείου Υποδομών είναι να προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης. Έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της αστικής ανάπτυξης δύνανται να υλοποιηθούν καλύπτοντας υπάρχουσες ανάγκες στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού συμβάλλοντας στην ενίσχυση της απασχόλησης στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων. Επιπλέον, προστίθεται για συγκεκριμένο διάστημα βάσει του Προσωρινού Πλαισίου μέχρι τις 30/6/2021 η δυνατότητα παροχής δανείων κεφαλαίου κίνησης σε εταιρείες των σχετικών κλάδων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την πανδημία COVID‐19. Το μέτρο έχει λάβει έγκριση από την ΕΕ C(2020) 7334/19.10.20 (State Aid SA.58368 (2020/N)).

Οι πόροι του ΤΑΜΥΠΟΔ προέρχονται κατά 200 εκ. ευρώ από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, κατά 200 εκ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και κατά 50 εκ. ευρώ από ανακτώμενους πόρους του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (ΜΧΤ) «JESSICA» που λειτούργησε την Προγραμματική Περίοδο 2007‐2013.  

Διαχειριστής του Ταμείου είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και επιλέχθηκαν  κατόπιν  διαγωνιστικής διαδικασίας τρεις Ενδιάμεσοι Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ), που θα παρέχουν τα επενδυτικά δάνεια, η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ, η Τράπεζα Πειραιώς και ο Όμιλος Alpha Bank- Eurobank.

Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν στους ΕΧΟ από οποιονδήποτε φορέα, του οποίου τα έργα κρίνονται επιλέξιμα σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.  Ο προγραμματισμός του νέου Ταμείου δύναται να συμπεριλάβει την αξιοποίηση της πρακτικής των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)


Τα επιλέξιμα έργα μπορούν να ανήκουν στους παρακάτω Θεματικούς Στόχους:

- «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» (Θ.Σ. 3)

Για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της πανδημίας COVID‐19 προστίθεται ο Θ.Σ 3 για την παροχή δανείων για κεφάλαιο κίνησης στις επιχειρήσεις που αφορούν στο Ταμείο Υποδομών. Το μέτρο αποσκοπεί στη στήριξη επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού, των μεταφορών, των κατασκευών και της ενέργειας, παρέχοντας δάνεια χαμηλού επιτοκίου για κεφάλαια κίνησης ή και επενδυτικά δάνεια, λόγω του αντίκτυπου του COVID‐19.

- «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»  (Θ.Σ. 4)

Μπορούν να περιλαμβάνονται έργα που αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης δημόσιων ή ιδιωτικών χώρων, στη δημιουργία εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αιολικών πάρκων, φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, υδροηλεκτρικών και υβριδικών εγκαταστάσεων και συστημάτων βιομάζας που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας των απομονωμένων περιοχών.

- «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας/βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων»  (Θ.Σ. 6)

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται έργα αστικών υποδομών που συμβάλλουν στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη μιας αστικής περιοχής, υποδομών διαχείρισης/επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, υποδομών με σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη αστικών και νησιωτικών περιοχών, καθώς και την εκμετάλλευση του αποθέματος δημόσιων περιουσιακών στοιχείων στο παραπάνω πλαίσιο.


Ενεργές Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο Υποδομών.  

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Τράπεζα Πειραιώς 

 

Διαβάστε περισσότερα για τη σύσταση του Ταμείου Υποδομών εδώ


ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19