Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις

"ERA-NETS 2018" - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS [2/5/2018]


Η Δράση αφορά στην ενίσχυση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται στις Δράσεις για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Δικτύωση των ερευνητικών ομάδων.

Στόχοι της Δράσης

Ο βασικός στόχος των σχημάτων ERA-NETS στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και κατά συνέπεια και της παρούσας Δράσης, είναι να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ φορέων διαφορετικών κρατών μελών και συνδεδεμένων κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες. Με τον όρο «ερευνητικές δραστηριότητες» που διεξάγονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, εννοούνται τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, μέρος των προγραμμάτων αυτών ή παρόμοιες πρωτοβουλίες. Συνήθως, αυτές οι δραστηριότητες:

 • είναι στρατηγικά προγραμματισμένες,
 • εκτελούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο,
 • χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται από εθνικούς δημόσιους Οργανισμούς ή από δομές που συνδέονται στενά με, ή έχουν, οριστεί από τις δημόσιες αρχές.

Προϋπολογισμός Δράσης
2,6 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη)


Δικαιούχοι της Δράσης

α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων,
β) επιχειρήσεις, και
γ) Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται είτε ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε ως επιχειρήσεις οι οποίοι θα έχουν επιτυχώς συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης της Κοινής Ευρωπαϊκής Προκήρυξης.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας 

 1. Αγροδιατροφή
 2. Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα
 3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 4. Ενέργεια
 5. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 6. Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα
 7. Υλικά και Κατασκευές
 8. Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (Π.Δ.Β.)
 9. Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (KeyEnablingTechnologies - KETs)
 10. Διεπιστημονικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με τον στρατηγικό άξονα 3 της RIS «Ανάπτυξη καινοτομικής νοοτροπίας και θεσμών για την ενίσχυση διασυνδέσεων ΕΤΑΚ με την κοινωνία για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων».

Επιλέξιμες Δαπάνες

i. Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης
ii. Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ
iii. Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία

Προϋπολογισμός έργων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να ανέλθει έως τα 100.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη).

Διάρκεια υλοποίησης των έργων

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων των Κοινών Δράσεων και Προκηρύξεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων, ανάλογα με το έργο υλοποίησης, είναι έως τρία (3) έτη. Η ακριβής διάρκεια καθορίζεται από τους όρους της Κοινής Ευρωπαϊκής Προκήρυξης και ως ημερομηνία έναρξης και επιλεξιμότητας δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης στην Κοινή Ευρωπαϊκή Προκήρυξη.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών έργων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 14/06/2018 με καταληκτική ημερομηνία την 18/07/2018 και ώρα 16.00.

Επικοινωνία - Πληροφορίες 

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα και συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της ΓΓΕΚ:

- Για τις Δράσεις EURONANOMED III, ERANETMED:
Παρασκευή Αφεντάκη, Τμήμα Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, τηλέφωνο 213 1300112, pafe@gsrt.gr

- Για τη Δράση TRANSCAN-2:
Σοφία Δημητροπούλου, Τμήμα Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, τηλέφωνο 213 1300187, s.dimitropoulou@gsrt.gr

- Για τη Δράση FET Flagships Graphene Flagship & Human Brain Project (FLAGERA):
Μαρία Γκιζελή, Τμήμα Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, τηλέφωνο 213 1300119, mgkizeli@gsrt.gr

- Για τη Δράση ERA.Net RUS PLUS Call (2017) – Innovation:
Παναγιώτα Σταυροπούλου, Τμήμα Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, τηλέφωνο 213 1300163, p.stavropoulou@gsrt.gr


- Το Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. εως τις 2.00 μ.μ.

Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.

Εmailinfoepan@mou.gr

- Τις ιστοσελίδες:Συνημμένα Αρχεία
28/12/2020 Χορήγηση οριζόντιας παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης για τα ενταγμένα έργα της Δράσης
8/2/2019 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
31/1/2019 Απόφαση Ένταξης Πράξεων
3/5/2018 Εντυπο υποβολής
2/5/2018 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19