Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους με τίτλο «Επέκταση υπηρεσιών - Παραμετροποίηση αποθετηρίου» [24/1/2020]


Είδος Διαδικασίας: Συνοπτικός διαγωνισμός (Διακήρυξη 02/2020) για την ανάθεση της σύμβασης «Επέκταση υπηρεσιών –παραμετροποίηση αποθετηρίου»

Προϋπολογισμός: 60.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής καθώς και αποσφράγισης των προσφορών είναι η 07/02/2020 και ώρα 14.00.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ο διαγωνισμός διενεργείται από την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους, στο γραφείο επί της οδού Σκουφά 11, ΤΚ 106 73 – Αθήνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2103647995,φαξ: 2103647910,email: grammateia@athoskivotos.eu

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στον διαδικτυακό
ιστοχώρο http://www.athoskivotos.eu και ειδικότερα στη διαδρομή http://athoskivotos.eu/ ενότητα "προσκλήσεις" καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάση τιμής.

CPV: 72212600-5 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων και 72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού.

Συγχρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με πόρους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).


Συνημμένα Αρχεία
24/1/2020 Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

ESPA-COVID-19

COVID-19

Diaskepsi gia to Mellon tis Eurwpis | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης