Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τρία τμήματα για τη σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του ΥΕ1 «Υπηρεσίες αναβάθμισης των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων (campus – building) και της πρόσβασης στο ΕΔΕΤ» της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ [29/10/2019]


Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε τρία τμήματα για τη σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο του ΥΕ1 «Υπηρεσίες αναβάθμισης των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων (campus – building) και της πρόσβασης στο ΕΔΕΤ» της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας».

Είδος Διαδικασίας: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Aριθμ. Πρωτ: 10893/ΑΣ/25.10.2019

Προϋπολογισμός

Τμήμα 1 «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και παθητικών υποδομών για την αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων»: (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 7.690.000 ευρώ, ΦΠΑ: 1.845.600 ευρώ), με δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί του πόσου της σύμβασης.

Τμήμα 2 «Υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για τα ιδρύματα – Περιφέρειες Αττικής & Κεντρικής Μακεδονίας»: 353.400 ευρώ [285.000 ευρώ + ΦΠΑ (24%) 68.400 ευρώ].

Τμήμα 3 «Υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για τα ιδρύματα – Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων & Κρήτης»: 269.080 ευρώ [217.000 + ΦΠΑ (24%) 52.080 ευρώ]. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Η Ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02/12/2019 και ώρα 17:00 και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 06/12/2019 και ώρα 12:00.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά και για κάθε τμήμα, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr/ του ΕΣΗΔΗΣ.

Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης και για τα τρία τμήματα του Διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

CPV

Τμήμα 1: «Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και παθητικών υποδομών για την αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων των ιδρυμάτων»: 32420000 Εξοπλισμός δικτύου, 51300000 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, 45314300 Καλωδιακή υποδομή, 72315100 Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου δεδομένων.

Τμήματα 2 & 3: 64200000-8 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

Συγχρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με πόρους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  


Συνημμένα Αρχεία
29/10/2019 Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
29/10/2019 Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

ESPA-COVID-19

COVID-19

Diaskepsi gia to Mellon tis Eurwpis | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης